• بازیگر

  L'acteur

   

  بازیگر

  L'acteur

  مرد هر روز دیر سر کار حاضر می شد

  L'homme  presentait toujours en  retard à son travail

  وقتی می گفتند : چرا دیر می آیی؟

  Quand on  disait pourquoi tu es retard?

  جواب می داد: یک ساعت بیشتر می خوابم

  Il répondait:je dorme  une heure de plus

   تا انرژی زیادتری برای کار کردن داشته باشم

  Afin d'avoir plus d'énergie pour travailer

  برای آن یک ساعت هم که پول نمی گیرم

  Je ne gagne pas pour cette  heure-là

   یک روز رئیس او را خواست

  Un jour le patron l'a appelé

   و برای آخرین بار اخطار کرد

  Et a averti pour la dernière fois

   که دیگر دیر سر کار نیاید

  Que ne vien plus en retard ou n'est plus en retard
  مرد هر وقت مطلب آماده برای تدریس نداشت

   à chaque fois que l'homme n'avait pas un sujet prêt pour enseigner

   به رئیس آموزشگاه زنگ می زد

  Il téléphonait au directeur

   تا شاگرد ها آن روز برای کلاس نیایند

  Que les étudiants ne viennent  pas ce jour- là à la classe

   و وقتشان تلف نشود

  Et ne perdent pas leurs temps

   یک روز از پچ پچ های همکارانش فهمید

  Un jour il a comprit des murmures de ses collègues

  ممکن است برای ترم بعد دعوت به کار نشود

  Peut-être qu'il  ne sera pas invité pour le prochain mi-terme
  مرد هر زمان نمی توانست

  Quand L'homme  ne pouvait pas

   

   کار مشتری را با دقت و کیفیت ، در زمانی که آنها می خواهند تحویل دهد

  délivera le travail du client avec attention et  qualité

  سفارش را قبول نمی کرد و عذر می خواست

  Il n'acceptait pas la demende et il s' excusait

  مرد نشسته بود

  Il était assis

   یک روز فهمید مشتریان ش بسیار کمتر شده اند

   

  Un jour il a comprit  que ses clients sont devenu plus moins

  دستی به موهای بلند و کم پشتش کشید 

  Il touchait  ses  cheveux longues et clairsemé

   

   سیگاری آتش زد و به فکر فرو رفت

  Il a fume une cigarette et a pensé

   باید کاری می کرد

  Il devait faire qq chose

   باید خودش را اصلاح می کرد

  Il devait tailler soi-même

   ناگهان فکری به ذهنش رسید

  Soudainement il a comprit qoi faire (فکرانجام کاری)

   او می توانست بازیگر باشد

  Il pourait être l'acteur  
  از فردا صبح ، مرد هر روز به موقع سرکارش حاضر می شد

  Le lendemain matin l'homme  était tous les jours à l'heure   à son travail

   کلاسهایش را مرتب تشکیل می داد

  Il était  toujours presente en ses classes

   و همه ی سفارشات مشتریانش را قبول می کرد

  Et acceptait tous les demandes de ses clients
  او هر روز دو ساعت سر کار چرت می زد

  Il  était toujours en sommeil pendant 2heures en travaile

   وقتی برای تدریس آماده نبود در کلاس راه می رفت

  Quand il n'etait pas prête pour enseigner il  marchait dans la classe

   دستهایش را به هم می مالید

  Il a frottait ses mains

   و با اعتماد به نفس بالا می گفت

  Et  disait avec une grande confience en soi

   خوب بچه ها درس جلسه ی قبل را مرور می کنیم

  Alors les étudients nous révison la leçcon précédente

  سفارش های مشتریانش  را قبول می کرد

  Il  acceptait les demendes de ses clients

   اما زمان تحویل بهانه های مختلفی می آورد

  Mais il a rasonné le temps de la délivrence

   تا کار را دیرتر تحویل دهد

  Qu'il délivra le travail(la demende)plus en retard

  تا حالا چند بار مادرش مرده بود

  Dès maintenant sa mére était mort qq fois

   دو سه بار پدرش را به خاک سپرده بود

  Il avait enterré 2-3 fois son pére

   و ده ها بار به خواستگاری رفته بود

  Et il avait prit la main de qq'un pour 10 fois
  حالا رئیس او خوشحال است

   Maintenant Son patron est content

   که او را آدم کرده

  Qu'il l'a fait un homme

  مدیر آموزشگاه راضی است

  Le patron est satisfait

   که استاد کلاسش منظم شده

  Que la classe du professeur est en régle

    و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شده اند

  Ses clients ont devenu beacoup  comme les premières jours
  اما او دیگر  با خودش «صادق » نیست

  Mais maintenant il n'est pas fidèle avec soi-même

  او الان یک بازیگر است

  Maintenant il est un acteur

   

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Vous devez être connecté pour commenter